AS-SEL OSGB HİZMETLERİMİZ

Öncelikli hedefimiz, daha güvenlikli çalışma ortamı sağlamaktır."AS-SEL OSGB YÖNETİMİ"

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş güvenliği uzmanları 29.12.2012 tarih ve 28512 no’lu Resmi Gazete'de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

 

Bilindiği üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan kayıpların maddi ve manevi boyutu tüm çalışanları, işletmeleri ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. As Sel OSGB olarak iş güvenliği çalışmalarında ana hedefimiz; iş kazaları ve meslek hastalıklarından ötürü çalışanlara, işletmeye veya çevreye gelmesi muhtemel maddi - manevi zararların ve maliyetlerin asgari seviyelere çekilmesi, iş güvenliği kültürünün tüm çalışanlara ve yöneticilere benimsetilmesi ve işletmede toplam bir verimlilik oluşturulmasını sağlamaktır.

 

Kanunen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı aşağıdakileri yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır:

 • İş sağılığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
 • Kurulun eğitilmesi,
 • Acil durum planı ve Acil eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
 • Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlamak,
 • Acil durum ekiplerinin kurulması ve görevlerinin belirlenmesi,
 • Yıllık eğitim planlarını hazırlayarak eğitimleri verilmesi ve /veya verdirilmesi,
 • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
 • İç denetimlerin yapılması, raporlanması,
 • İç yönetmeliğin oluşturulması,
 • Tatbikatların yaptırılması.